Hoạt động nội bộ

Tặng thưởng đối tác gần nửa tỉ tiền mặt, Trấn Thành được khen tài điều hành trời phú

Mới gia nhập vào hội nghệ sĩ kinh doanh chưa được bao lâu, chỉ với hành động này, Trấn Thành đã cho thấy khả năng điều hành “không phải dạng ...